Goat Gestation Chart

Breeding Kidding Breeding Kidding Breeding Kidding Breeding Kidding Breeding Kidding Breeding Kidding
1-Jan 30-May 3-Mar 30-Jul 3-May 29-Sep 3-Jul 29-Nov 2-Sep 29-Jan 2-Nov 31-Mar
2-Jan 31-May 4-Mar 31-Jul 4-May 30-Sep 4-Jul 30-Nov 3-Sep 30-Jan 3-Nov 1-Apr
3-Jan 1-Jun 5-Mar 1-Aug 5-May 1-Oct 5-Jul 1-Dec 4-Sep 31-Jan 4-Nov 2-Apr
4-Jan 2-Jun 6-Mar 2-Aug 6-May 2-Oct 6-Jul 2-Dec 5-Sep 1-Feb 5-Nov 3-Apr
5-Jan 3-Jun 7-Mar 3-Aug 7-May 3-Oct 7-Jul 3-Dec 6-Sep 2-Feb 6-Nov 4-Apr
6-Jan 4-Jun 8-Mar 4-Aug 8-May 4-Oct 8-Jul 4-Dec 7-Sep 3-Feb 7-Nov 5-Apr
7-Jan 5-Jun 9-Mar 5-Aug 9-May 5-Oct 9-Jul 5-Dec 8-Sep 4-Feb 8-Nov 6-Apr
8-Jan 6-Jun 10-Mar 6-Aug 10-May 6-Oct 10-Jul 6-Dec 9-Sep 5-Feb 9-Nov 7-Apr
9-Jan 7-Jun 11-Mar 7-Aug 11-May 7-Oct 11-Jul 7-Dec 10-Sep 6-Feb 10-Nov 8-Apr
10-Jan 8-Jun 12-Mar 8-Aug 12-May 8-Oct 12-Jul 8-Dec 11-Sep 7-Feb 11-Nov 9-Apr
11-Jan 9-Jun 13-Mar 9-Aug 13-May 9-Oct 13-Jul 9-Dec 12-Sep 8-Feb 12-Nov 10-Apr
12-Jan 10-Jun 14-Mar 10-Aug 14-May 10-Oct 14-Jul 10-Dec 13-Sep 9-Feb 13-Nov 11-Apr
13-Jan 11-Jun 15-Mar 11-Aug 15-May 11-Oct 15-Jul 11-Dec 14-Sep 10-Feb 14-Nov 12-Apr
14-Jan 12-Jun 16-Mar 12-Aug 16-May 12-Oct 16-Jul 12-Dec 15-Sep 11-Feb 15-Nov 13-Apr
15-Jan 13-Jun 17-Mar 13-Aug 17-May 13-Oct 17-Jul 13-Dec 16-Sep 12-Feb 16-Nov 14-Apr
16-Jan 14-Jun 18-Mar 14-Aug 18-May 14-Oct 18-Jul 14-Dec 17-Sep 13-Feb 17-Nov 15-Apr
17-Jan 15-Jun 19-Mar 15-Aug 19-May 15-Oct 19-Jul 15-Dec 18-Sep 14-Feb 18-Nov 16-Apr
18-Jan 16-Jun 20-Mar 16-Aug 20-May 16-Oct 20-Jul 16-Dec 19-Sep 15-Feb 19-Nov 17-Apr
19-Jan 17-Jun 21-Mar 17-Aug 21-May 17-Oct 21-Jul 17-Dec 20-Sep 16-Feb 20-Nov 18-Apr
20-Jan 18-Jun 22-Mar 18-Aug 22-May 18-Oct 22-Jul 18-Dec 21-Sep 17-Feb 21-Nov 19-Apr
21-Jan 19-Jun 23-Mar 19-Aug  23 May 19-Oct 23-Jul 19-Dec 22-Sep 18-Feb 22-Nov 20-Apr
22-Jan 20-Jun 24-Mar 20-Aug 24-May 20-Oct 24-Jul 20-Dec 23-Sep 19-Feb 23-Nov 21-Apr
23-Jan 21-Jun 25-Mar 21-Aug 25-May 21-Oct 25-Jul 21-Dec 24-Sep 20-Feb 24-Nov 22-Apr
24-Jan 22-Jun 26-Mar 22-Aug 26-May 22-Oct 26-Jul 22-Dec 25-Sep 21-Feb 25-Nov 23-Apr
25-Jan 23-Jun 27-Mar 23-Aug 27-May 23-Oct 27-Jul 23-Dec 26-Sep 22-Feb 26-Nov 24-Apr
26-Jan 24-Jun 28-Mar 24-Aug 28-May 24-Oct 28-Jul 24-Dec 27-Sep 23-Feb 27-Nov 25-Apr
27-Jan 25-Jun 29-Mar 25-Aug 29-May 25-Oct 29-Jul 25-Dec 28-Sep 24-Feb 28-Nov 26-Apr
28-Jan 26-Jun 30-Mar 26-Aug 30-May 26-Oct 30-Jul 26-Dec 29-Sep 25-Feb 29-Nov 27-Apr
29-Jan 27-Jun 31-Mar 27-Aug 31-May 27-Oct 31-Jul 27-Dec 30-Sep 26-Feb 30-Nov 28-Apr
20-Jan 28-Jun 1-Apr 28-Aug 1-Jun 28-Oct 1-Aug 28-Dec 1-Oct 27-Feb 1-Dec 29-Apr
31-Jan 29-Jun 2-Apr 29-Aug 2-Jun 29-Oct 2-Aug 29-Dec 2-Oct 28-Feb 2-Dec 30-Apr
1-Feb 30-Jun 3-Apr 30-Aug 3-Jun 30-Oct 3-Aug 30-Dec 3-Oct 1-Mar 3-Dec 1-May
2-Feb 1-Jul 4-Apr 31-Aug 4-Jun 31-Oct 4-Aug 31-Dec 4-Oct 2-Mar 4-Dec 2-May
3-Feb 2-Jul 5-Apr 1-Sep 5-Jun 1-Nov 5-Aug 1-Jan 5-Oct 3-Mar 5-Dec 3-May
4-Feb 3-Jul 6-Apr 2-Sep 6-Jun 2-Nov 6-Aug 2-Jan 6-Oct 4-Mar 6-Dec 4-May
5-Feb 4-Jul 7-Apr 3-Sep 7-Jun 3-Nov 7-Aug 3-Jan 7-Oct 5-Mar 7-Dec 5-May
6-Feb 5-Jul 8-Apr 4-Sep 8-Jun 4-Nov 8-Aug 4-Jan 8-Oct 6-Mar 8-Dec 6-May
7-Feb 6-Jul 9-Apr 5-Sep 9-Jun 5-Nov 9-Aug 5-Jan 9-Oct 7-Mar 9-Dec 7-May
8-Feb 7-Jul 10-Apr 6-Sep 10-Jun 6-Nov 10-Aug 6-Jan 10-Oct 8-Mar 10-Dec 8-May
9-Feb 8-Jul 11-Apr 7-Sep 11-Jun 7-Nov 11-Aug 7-Jan 11-Oct 9-Mar 11-Dec 9-May
10-Feb 9-Jul 12-Apr 8-Sep 12-Jun 8-Nov 12-Aug 8-Jan 12-Oct 10-Mar 12-Dec 10-May
11-Feb 10-Jul 13-Apr 9-Sep 13-Jun 9-Nov 13-Aug 9-Jan 13-Oct 11-Mar 13-Dec 11-May
12-Feb 11-Jul 14-Apr 10-Sep 14-Jun 10-Nov 14-Aug 10-Jan 14-Oct 12-Mar 14-Dec 12-May
13-Feb 12-Jul 15-Apr 11-Sep 15-Jun 11-Nov 15-Aug 11-Jan 15-Oct 13-Mar 15-Dec 13-May
14-Feb 13-Jul 16-Apr 12-Sep 16-Jun 12-Nov 16-Aug 12-Jan 16-Oct 14-Mar 16-Dec 14-May
15-Feb 14-Jul 17-Apr 13-Sep 17-Jun 13-Nov 17-Aug 13-Jan 17-Oct 15-Mar 17-Dec 15-May
16-Feb 15-Jul 18-Apr 14-Sep 18-Jun 14-Nov 18-Aug 14-Jan 18-Oct 16-Mar 18-Dec 16-May
17-Feb 16-Jul 19-Apr 15-Sep 19-Jun 15-Nov 19-Aug 15-Jan 19-Oct 17-Mar 19-Dec 17-May
18-Feb 17-Jul 20-Apr 16-Sep 20-Jun 16-Nov 20-Aug 16-Jan 20-Oct 18-Mar 20-Dec 18-May
19-Feb 18-Jul 21-Apr 17-Sep 21-Jun 17-Nov 21-Aug 17-Jan 21-Oct 19-Mar 21-Dec 19-May
20-Feb 19-Jul 22-Apr 18-Sep 22-Jun 18-Nov 22-Aug 18-Jan 22-Oct 20-Mar 22-Dec 20-May
21-Feb 20-Jul 23-Apr 19-Sep 23-Jun 19-Nov 23-Aug 19-Jan 23-Oct 21-Mar 23-Dec 21-May
22-Feb 21-Jul 24-Apr 20-Sep 24-Jun 20-Nov 24-Aug 20-Jan 24-Oct 22-Mar 24-Dec 22-May
23-Feb 22-Jul 25-Apr 21-Sep 25-Jun 21-Nov 25-Aug 21-Jan 25-Oct 23-Mar 25-Dec 23-May
24-Feb 23-Jul 26-Apr 22-Sep 26-Jun 22-Nov 26-Aug 22-Jan 26-Oct 24-Mar 26-Dec 24-May
25-Feb 24-Jul 27-Apr 23-Sep 27-Jun 23-Nov 27-Aug 23-Jan 27-Oct 25-Mar 27-Dec 25-May
26-Feb 25-Jul 28-Apr 24-Sep 28-Jun 24-Nov 28-Aug 24-Jan 28-Oct 26-Mar 28-Dec 26-May
27-Feb 26-Jul 29-Apr 25-Sep 29-Jun 25-Nov 29-Aug 25-Jan 29-Oct 27-Mar 29-Dec 27-May
28-Feb 27-Jul 30-Apr 26-Sep 30-Jun 26-Nov 30-Aug 26-Jan 30-Oct 28-Mar 30-Dec 28-May
1-Mar 28-Jul 1-May 27-Sep 1-Jul 27-Nov 31-Aug 27-Jan 31-Oct 29-Mar 31-Dec 29-May
2-Mar 29-Jul 2-May 28-Sep 2-Jul 28-Nov 1-Sep 28-Jan 1-Nov 30-Mar 1-Jan 30-May